میدان آرژنتین - خیابان الوند کوچه آویز

اطاق عمل

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت