میدان آرژنتین - خیابان الوند کوچه آویز

ایستگاه مراقبتهای بهداشتی

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت