میدان آرژنتین - خیابان الوند کوچه آویز

نقاهتگاه

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت