میدان آرژنتین - خیابان الوند کوچه آویز

بیمارستان شهری

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت