میدان آرژنتین - خیابان الوند کوچه آویز

دریایی

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت