میدان آرژنتین - خیابان الوند کوچه آویز

نقاط جمع آوری

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت