میدان آرژنتین - خیابان الوند کوچه آویز

محیط

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت