میدان آرژنتین - خیابان الوند کوچه آویز

هوایی

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت