میدان آرژنتین - خیابان الوند کوچه آویز

پاراکلینیک

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت