دیدار با خانواده معزز شهید دکتر پرویز کریمیان مبارکه

دیدار با خانواده معزز شهید دکتر پرویز کریمیان مبارکه

بار دیگر توفیق الهی یار شد و دیدار با خانواده یکی دیگر از ستارگان درخشان آسمان بهداری دفاع مقدس حاصل گردید. در این دیدار که صبح سه شنبه 12 شهریور ماه  1398 محقق شد،  سردار نصراله فتحیان مدیر عامل موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت، آقای نورچه ای معاونت ...
فعالیت ها و عملکرد مؤسسه

فعالیت ها و عملکرد مؤسسه

عملکرد موسسه   ١) حوزه ساختار و سازمان : ١- تهیه و تدوین اهداف ، مأموریت ،شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی مؤسسه و تقدیم آن به ریاست محترم ستاد کل ٢-پیشنهاد و تصویب عنوان بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت برای مؤسسه ٣-تعریف هرم ساختار مدیریتی و مراکز تابعه مؤسسه ...