بررسی وضعیت امداد و انتقال در صعود یا زهرا (س) قله (سبلان) مرداد ماه 1382

سرپرست: نام و نام خانوادگی :1-دکتر حسنعلی محبی ، 2-عبدالرضا دلاوری مدرک تحصیلی :1-فوق تخصص توراکس، 2-کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی شغل: 1-رئیس مرکز تحقیقات بهداری در رزم و تروما، 2-مسئول آموزش و کارشناس مرکز بهداری در رزم و تروما نشانی ادامه مطلب

تعیین ویژگی های آزمایشگاه سیار بهداشت آب و غذا جهت مناطق عملیاتی

دانشگاه علوم پزشکی بقبه الله (عج) پژوهشکده طب نظامی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت طرح تحقیقاتی : تعیین ویژگی های آزمایشگاه سیار بهداشت آب و غذا جهت مناطق عملیاتی سرپرستان طرح : رضا میرنژاد سال : اسفند 1382

بررسی طبیقی برنامه های مقابله با بحران در بیمارستان های مرزی سپاه

دانشگاه علوم پزشکی بقبه الله (عج) پژوهشکده طب نظامی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت طرح تحقیقاتی : بررسی طبیقی برنامه های مقابله با بحران در بیمارستان های مرزی سپاه در سال 1387 سرپرستان طرح : دکتر احمد عامریون عبدالرضا دلاوری همکاران اصلی : ادامه مطلب