آقای دکتر …

سرشناسنامه : تاریخ شفاهی به روایت حاج یوسف کشفی آزاد،یوسف،1333-مصاحبه شونده عنوان و نام پدید آور:آقای دکتر …!: روایت حاج یوسف کشفی آزادک اولین فرمانده بهداری لشگر 14 امام حسین (ع)/مصاحبه،تدوین و تحقیق مرتضی مساح/ویراستار حسینعلی محمدی جزی . مشخصات ظاهری :776ص ادامه مطلب