میدان آرژنتین - خیابان الوند کوچه آویز

درمانگاه و پلیتکنیکها

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت